Privacyverklaring Lucia Berg Producties

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Lucia Berg Producties persoonsgegevens.
Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Lucia Berg
Laan van Eik en Duinen 197
2564 GR Den Haag
www.luciaberg.nl info@luciaberg.nl
K.v.K. nr. 27149796

Persoonsgegevens die Lucia Berg Producties verwerkt

achternaam voornamen adres telefoonnummer
e-mailadres

Verwerkingsgrond

Lucia Berg Producties verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  • De betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Lucia Berg producties met betrokkene heeft gesloten;
  • Lucia Berg Producties een wettelijke verplichting dient na te komen

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel adres.
  • Afleveren producten (foto’s, films, ander materiaal)
  • Versturen nieuwsbrieven ( je ontvangt onze nieuwsbrief alleen wanneer je hier toestemming voor geeft.)
  • Uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Lucia Berg Producties verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals,

De opdrachtgever (doorgaans een redactie, communicatiebureau of mediabedrijf) die de opdracht geeft om een jou te fotograferen of filmen.
Het gecontracteerde webhostingbedrijf, voor het versturen van beeldmateriaal, mail én voor het tonen van onze online portfolio.
Mailingsoftware, voor het versturen van onze nieuwsbrief.
Beeldbanken, in het geval van beeldbankfotografie.
De fiscaal verplichte gegevens van onze klanten worden verwerkt in onze financiële administratie, deze wordt ingezien door onze accountant.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Lucia Berg Producties zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Lucia Berg Producties of door middel van telefoon of e-mail.

Gebruik van cookies op website

Lucia Berg Producties gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Beveiliging van de door Lucia Berg Producties vastgelegde persoonsgegevens

Lucia Berg Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Lucia Berg Producties via info@luciaberg.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Lucia Berg Producties schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s en films in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.